0 Παροιμίες


ΒΟΗΘΑΜΕ ΖΗΤΟΥΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΕΝΩ ΣΑΝ ΕΣΕΝΑ
ΠΑΠΑ ΠΙΔΊ ΔΙΑΒΟΛ ΑΓΓΌΝ'
ΓΑΪΔΑΡΟΥΣ ΔΙΜΈΝΟΥΣ ΑΓΆΣ ΑΝΙΠΑΜΈΝΟΥΣ
ΚΆΒΟΥΡΑ, ΣΤΡΑΒΆ ΠΑΤΕΊΣ, ΜΑ ΤΣΙ Τ' ΚΑΤΑΝΤΙΆ Π'ΘΑ ΔΕΊΣ
ΜΕ ΣΤΡΑΒΟ ΠΕΦΤΕΙΣ ΑΛΛΟΙΘΩΡΟΣ ΣΗΚΩΝΕΣΑΙ!
ΕΊΠΙ ΓΙ ΜΑΝΊ Μ’ ΤΟΥ ΣΟΎΛ’ Ε ΝΈΧ’ ΖΆΧΑΡ’ ΤΟΥ ΣΑΚΟΎΛ’, ΘΑ
ΦΟΥΝΆΞΟΥΜΙ ΓΙΑΓΚΊΝ’  ΤΏΡΑ ΠΟΥ ΦΈΡΑΝ Τ’ ΣΤΑΦΙΔΊΝ’.
ΑΔ’ΓΕΙΑ ΕΊΧΙ ΤΟΥ ΜΟΥΝΙ ΤΣΙ ΠΆΓ’ ΣΤΗ  ΠΌΛ’ ΝΑ ΜΆΘ’ ΒΙΟΥΛΊ.
ΑΠΟΥΤΑΣ ΚΦΑΘΚΑ ΑΝΙΠΑΥΚΑ.
ΚΡΙΜΑΣ ΤΑ ΤΣΑΛΙΣΤΕΜΑΤΑ ΚΡΙΜΑΣ ΤΑ ΠΑΝΙ ΤΣI ΕΛΑ, ΚΡΙΜΑΣ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ ΜΟΥ, ΠΟΥ ΠΑΛΙΟΥΣΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ.
ΑΛΙ ΣΤΟΥΝ ΤΟΥΝ ΑΛΗ ΠΟΥ ΧΑΣΙ ΤΑ ΤΣΙΡΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΤΣΙ ΨΑΧΝ ΝΑ ΤΑ ΒΡΕΙ.
ΓΙΑ ΑΛΙΠΟΥ ΚΑΤΟ ΧΡΟΥΝΟ ΤΑ ΑΛΙΠΔΕΛ ΚΑΤΟΔΕΚΑ.
ΌΤΙ ΤΡΑΒΆΕΙ ΤΟ ΚΟΡΜΊ ΤΑ ΦΤΑΊΕΙ ΤΟ ΚΕΦΆΛΙ.
ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΣ ΜΠΡΟΥΣΤΆ ΠΡΈΠ ΝΑ ΠΑΓΈΝ’Σ ΑΝΆΠΟΥΔΑ.
ΓΡΙΓΙΆ  ΣΤΑΦΝΊΣ ΤΟΥ ΣΠΌΡΟΥΣ ΧΆΝΣ.
ΟΠ ΠΉΚΑ ΚΑΛΌ ΗΒΡΑ ΧΜΏΝΑ.
ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΣ ΜΠΡΟΥΣΤΆ ΠΡΈΠ ΝΑ ΈΧΣ ΤΟΥ ΈΝΑ Μ Μ Μ. 
Ο ΆΝΤΡΑΣ ΕΊΝΑΙ ΔΗΜΙΟΎΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΎ Η ΔΕ ΓΥΝΉ ΔΗΜΙΟΎΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΌΛΟΥ.
ΓΙ ΓΝΈΚΑ ΕΊΝΑΙ ΣΑ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΎΖ.
ΌΤ ΣΚΑΤΆ ΤΣΙ ΤΟΥ ΦΤΙΆΡ ΠΤΑΓΚΤΑ.
ΜΈΛ ΤΡΩΣ ΠΊΣΑ ΧΈΣ’ ΤΑΧΙΑ ΚΛΈΝ.
ΆΡΜΙΓΕΙ ΤΣΙ ΚΟΎΡΙΒΓΕΙ, ΧΆΖΕΙ ΤΣΙ ΔΙΜΆΤΙΑΖΕΙ.
ΜΙ ΓΕΡΟΥ ΓΑΤΟΥ ΚΑΘΙΣΙ ΤΣΙ ΠΟΥΤΣΟΙ ΓΥΡΕΒΣ.
ΑΝ ΕΙΣΙ ΣΥ ΜΑΣΤΟΡΙΣΑ ΕΙΜΙ ΤΣΙ ΓΩ ΦΥΝΤΑΝΙ.
ΓΙΑ ΠΑΝΙ Σ ΓΩΝΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΕΡΧΟΥΜΙ.
ΟΥΝΤΑΣ ΠΑΓΙΝΙΣ ΣΥ ΓΩ ΓΥΡΖΟΥΜ.
ΝΟΥΡΙΣ Σ ΦΟΥΛΙΑΣ ΠΡΟΥΙ ΣΤΗ ΔΛΕΙΑ.
ΤΑ ΜΙΤΑΞΟΥΤΑ ΒΡΑΤΣΙΑ ΘΕΛΙΝ ΤΣΙ ΠΙΔΕΞΙΑ ΧΕΡΙΑ.
ΟΠ ΛΑΛΙΟΥΝ ΠΟΥΛΥ ΠΙΤΝΟΙ ΑΡΓΕΙ Α ΞΜΙΡΟΣ.
ΚΟΥΚΟΥ ΜΧΑΛ ΤΣΕΝΑ ΝΤΡΟΥΒΑ ΔΑΔΙ.
ΚΆΤΣΙ Α Σ’ ΚΆΝΟΥ ΈΝΑ Κ’ΛΊΤΣ’.
ΚΑΥΤΣΉΣΤΣΙ ΤΟΥ ΤΣ’ΚΆΛ’ ΠΟΥΣ ΈΧ’ ΜΑΛΑΜΑΤΈΝΙΟΥ ΚΏΛΟΥ.
ΚΆΛΛΙΟΥ Α ΔΏΓ’Σ ΤΗ Γ’ΝΑΊΚΑ Σ’ ΠΊΡΙ ΤΟΥ Μ’ΛΆΡ’ Σ’.
ΚΑΛΙΣΤ(Κ)ΌΣ ΤΟΥ ΚΑΛΙΣΤ(Κ)Ό .
ΊΣΑΜ’ Π’ ΒΑΣΤΆΞ’ ΚΑΝΤΆΡ’.
ΘΡΟΎΒΑΛΟΥ ΤΟΥΝ ΊΒΓΑΛΑ.
ΊΣΑΜ’ ΝΑ ΔΩ ΝΑ ΤΣΕΙ ΘΑ ’ ΡΤΙΝ ΤΑ ΚΣΤΟΎΓΙΝΝΑ.
ΘΑ ΧΎΣΩ ΤΑ ΝΎΧΙΑ Σ’.
ΘΙΌΣ ΔΏΤΣΙ ΤΑ ΚΑΡΣΊ ΚΑΡΣΊ.
ΘΙΌΣ ΣΤΟΥ ΚΑΛΌ ΓΗ ΠΑΝΑΓΙΆ ΣΤΑ ΞΎΛΑ Κ’ΣΤΌΣ ΣΤΑ ΠΙΛΙΚΟΎΔΙΑ
ΤΣΙΓΩ ΣΤΑ ΚΟΥΠΙΛΟΎΔΙΑ.
ΆΜΑ ΕΝΕΧΣ ΜΙΑΛΌ ΈΧΣ ΠΟΥΔΆΡΙΑ.
ΚΆΛΙΟΥ ΓΑΔΑΡΌΔΙΝΙ ΠΑΡΑ ΓΑΔΑΡΟΥΓΊΡΙΒΓΙ.
ΚΑΤΆ ΠΣΤΡΩΓΣ ΤΣΜΆΣΙ.
ΓΙ ΚΛΗΡΟΥΝΟΜ ΘΑ ΦΑΝ ΑΠ’ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΣΕΒΜΑ ΤΣΙ ΟΧ ΑΠ’ ΤΟΥ ΥΣΤΈΡΗΜΑ.
ΜΗ ΜΗ ΛΈΓΙΤΟΙ ΑΝΑΊΣΘΗΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΣΕΙΣ ΜΗ ΚΆΝΙΤΗ.
ΔΆΝΕΙΖΕ ΝΑ ΚΆΝΕΙΣ ΕΧΘΡΟΎΣ, ΕΥΕΡΓΈΤΑ ΝΑ ΚΆΝΕΙΣ ΑΧΆΡΙΣΤΟΥΣ.
ΔΕΝ ΤΗ ΝΕΘΈΛΟ ΤΗ  ΖΩΗ ΠΙΑΣΑ ΠΛΙΑ ΤΣΙ ΒΑΡΓΙΏΜΗ ΟΠ ΝΑ ΜΑΤΖΙΓΚΣ
ΠΑΝΤΟΥ ΠΟΥΝΙΟΎ ΤΣΟΎΛΟΥ ΞΙΚΑΤΟΥΡΙΩΜΗ.
ΟΠ ΑΚΟΎΣ ΠΟΥΛΛΆ ΤΣΙΡΆΣΙΑ ΠΑΊΡΝΕΙ ΙΜΚΡΌ ΚΑΛΆΘ
ΜΑΚΆΡΙΟΙ ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ΤΟ ΠΝΕΎΜΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣΟΎΝ ΓΙ ΞΎΠΝΟΙ
ΓΙ «ΦΙΛ» ΕΊΝΙ ΙΣΣΑΜ ΠΟΥ ΜΑΣΣΟΎΝ.
ΨΈΜΑΤΑ ΜΑΓΙΡΕΒΣ ΓΙ ΤΣΛΙΆΣ ΤΟΥ ΒΡΙΣΤΣ.
ΣΤΕΡΝΉ ΜΟΥ ΓΝΏΣΗ ΝΑ ΣΙΧΑ ΠΡΏΤΑ.
ΜΗ ΖΑΛΙΓΣ ΈΦΤΑ ΠΟΝΕΧΩ.
ΤΝΙΚΟΥΝΟΥΜΙΑ ΘΑ ΤΝΗ ΚΑΝΣ ΆΜΑ ΤΣΕΓΣ.
ΚΛΑΝ ΤΣΙ ΣΤΒΑΖ ΤΣΙ ΜΑΓΓΑΝΙΖ ΤΣΙ ΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΧΟΥΡΙΟ ΒΟΥΓΙΖ .
ΑΛΆΡΓΑ ΑΠΊ ΝΙΑΡΌ ΓΙΑΤΡΌ ΤΣ' ΑΠΊ ΠΑΛΙΆ ΠΟΥΤΆΝΑ.
ΤΣ ΠΟΥΤΆΝΑΣ ΚΏΛΟΥΣ ΔΕ ΓΙΡΝΆ.
ΓΙ ΚΛΗΡΟΥΝΟΜ ΘΑ ΦΑΝ ΑΠ’ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΣΕΒΜΑ ΤΣΙ ΟΧ ΑΠ’ ΤΟΥ
ΥΣΤΈΡΗΜΑ.
ΟΤ ΦΑΣ ΟΤ ΠΓΗΣ ΤΣΙ ΟΤ ΑΡΠΑΚΣ ΤΡΑΓΔΣΤΗΣ.
ΓΙΟΥ ΒΡΙΓΙΟΣ ΣΑ ΜΠΑΝΤΑΚΤΙΑΝ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΝΤ ΤΙΦΤΕΡΙΑ ΠΙΑΝ.
ΚΑΛΑ ΜΗ ΠΟΥΝ, ΠΟΥΣ ΕΙΝ’ ΣΤΡΑΒΗ ΓΗ ΜΥΤ’ Σ’.
ΓΑΜΠΡΌΣ Σ’ΝΤΗΡΟΥΣ’ΝΆΤΟΥΣ.
ΚΑΤΆ ΠΣ ΣΤΡΩΣ ΤΣΜΑΣΙ.
ΣΑ ΓΥΡΙΖΟΥ ΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΜΑ ΕΧ ΛΟΥΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΑΜΑ.
ΤΡΩΓΙ ΤΣΙ ΜΗ ΜΛΑΣ.
ΟΣ ΘΕΛΑΝ ΝΑ ΠΙΘΑΝΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΝΑΠΟΜΝΕΙ.
ΚΑΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ.
ΚΑΛΏΣ ΤΑ ΔΈΧΤΣΕΙΣ ΘΕΙΑ ΜΙΛΗ, ΉΡΤΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΚΟΥΠΟΎΔ.
ΤΣΛΆ Τ’ ΑΥΓΌ, ΑΛΊΣ Τ’ ΑΥΓΌ.
ΜΗ ΛΟΥΓΑΣ ΤΑ ΞΕΝΑ ΦΟΥΤΑ ΜΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΦΟΥΣ.
ΈΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ.
ΓΗ ΖΟΥΓΗΜ’ ΕΙΝΙ ΛΙΓ’ ΑΦΗΤΗΜΙ ΑΤ’ ΝΗΓΡΙΤΣΙΣΟΥ.
Ξανά μπίρ παπάμ' τα κόλβας
Για ντιβές, για ντιβιτζής
Εμ τράγους εμ μπακίρα χύν’ς
Πρώτα σι θέλου λουγισμέ, τσ’ ύστιρα να ‘ρτεις γνώση, να μην αφήσεις στην καρδιά αγάπη να ριζώσει
Πήγι για μαμή τσι γύρσι λιχούσα
Δλειά θα πιάσουμι απι τ’ν αράδα για να συμμουρφωθεί γι  Ιλλάδα
Νιξ κουκλίμ σουσόνια
Το μη σε μέλη μη ρωτάς ποτέ κακό μη πάθεις
Αν ίξιρις τα ξέρου θα τα ξέραμι τσι τα δυο
Ανιρράγουσα κουρτσέλ ιμ , αμα σ’ είδα
Σύρν γιου Δούκας του Μανώλ τσι παγαίνι στου πριβόλ
Απ’ έφτου που δε ψ’φάς πιτά λαγός
Τουν κώλου σ' πστέβγισι, τα πκάμσα σ' χέγ'ς
Πουτάνας κόρη έπαρι, πουτάνας γιό μην πάρεις
Σι ξένου κώλου κατό ραβδιές, στου θκό μ' μήδι μια

Όντας είσι μουναχός, παίδιβγι τουν κώλουσ σ΄, τσ' όντας είσι μι τς αθρώπ', παίδιβγι τη γλώσσα σ'.
Σα δε φουβασι γιατι τρεμ’ς

Γιου φοβους φλαγ τα έρμα

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
>